Luminosidad y frescura

Parma Grey No.27

Hay No.37

Sudbury Yellow No.51

India Yellow No.66

Farrow’s Cream No.67

Dorset Cream No.68

Citron No.74

Dix Blue No.82

Green Blue No.84

Stone Blue No.86

Lulworth Blue No.89

Tallow No.203

Pale Powder No.204

Blue Ground No.210

Arsenic No.214

Yellow Ground No.218

Babouche No.223

Dayroom Yellow No.233

Teresa’s Green No.236

Cook’s Blue No.237

Cabbage White No.269

Vardo No.288

Kittiwake No.307

Wine Dark No. 308